• خانه
 • چند رسانه ای
 •      
   >> معرفی سینمای ایران 1390   >> معرفی سینمای ایران1389  >> اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران 1387
       
  >> آشنایی با صادرکنندگان نمونه ایران 1386
   >> معرفی سینمای ایران 1386
   >> سیمای گردشگری چهارمحال بختیاری 1386
       
   >> شرکت هترا 1385
   >> معرفی سینمای ایران 1384
  >> سیمای فرهنگی تاریخی استان لرستان 1384
       
   >>  تخم مرغ کلمبس 1382
   >> شرکت مهندسین کار و اندیشه 1382
  >> شرکت فن آوران هترا 1381
   
   

   >>  موزه آبگینه وسفالینه های ایرانی 1381
   >> پروژه پردیسان 1381